PPG w ramach współpracy z Politechniką Śląską wsparła rozwój młodych naukowców rozpoczynających swoją drogę zawodową. Podczas Sesji Posterowej firma wyróżniła 4 dyplomantów i zaprosiła ich na płatne staże do swojego zakładu w Cieszynie, gdzie pod okiem doświadczonych ekspertów PPG będą uczyć się, jak zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną przełożyć na płaszczyznę praktyczną i wykorzystać w zakładzie przemysłowym.

Sesja Posterowa Dyplomantów to wydarzenie, które łączy działania świata naukowego z biznesem; jest organizowane corocznie przez Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. Podczas sesji studenci mają możliwość zaprezentowania wyników swoich badań naukowych realizowanych w ramach prac magisterskich, przedstawienia siebie otoczeniu społeczno-gospodarczemu oraz nawiązania kontaktów.

„Wiemy, jak ważny jest praktyczny wymiar nauki oraz doświadczenie, dzięki któremu młoda osoba może mieć lepszy start zawodowy. Dlatego nasze działania łączymy z otoczeniem edukacyjno-naukowym, w tym przypadku z Politechniką Śląską, wspieramy talenty i pomagamy im wejść na rynek pracy. Cieszymy się, że oferta PPG spotkała się z dużym zainteresowaniem dyplomantów i wszystkie 4 osoby już niedługo rozpoczną swoje staże w naszym zakładzie”, powiedziała Katarzyna Bugla, PPG HR business partner IS Ops.

PPG współpracuje z Politechniką Śląską od wielu lat. Współpraca obejmuje zarówno obszar dydaktyczny, badawczy, jak i wsparcie finansowe. Firma oferuje studentom uczelni płatne staże oraz wakacyjne praktyki zawodowe. Dodatkowo, przedstawiciele PPG zasiadają w Społecznej Radzie Wydziału Chemicznego, gdzie są zaangażowani w tworzenie i rozwijanie programu studiów odpowiadającego na potrzeby rynku pracy. Dzięki dotacji PPG przyznanej w latach 2020-2022 przeprowadzono remont laboratorium chemicznego uczelni oraz doposażono je w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. 

Działania na rzecz edukacji to jeden z najważniejszych obszarów zaangażowania społecznego PPG. Firma angażuje się w różne projekty proedukacyjne na całym świecie, wspiera rozwój uczniów i studentów, pomaga placówkom oświatowym i wychowawczym oraz ośrodkom naukowym. Na rynku lokalnym, obok Politechniki Śląskiej, firma współpracuje m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym od 20 lat prowadzi wykłady oraz realizuje programy dla studentów, z Politechniką Wrocławską, gdzie w ramach Konferencji Projektów Naukowych wspiera innowacyjne projekty studentów odpowiadające na realne potrzeby biznesowe firm, czy z Uniwersytetem Wrocławskim, na którym rozpoczęła prowadzenie zajęć i pod patronatem którego organizuje Universiadę – program naukowy dla uczniów szkół podstawowych. 

Więcej informacji o tym, jak PPG inwestuje w działania edukacyjne STEM, można znaleźć na stronie internetowej: Education | PPG.