Bezpieczeństwo Wrocław
INFORMACJE NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE PPG Deco Polska.

1. PPG Deco Polska Sp. z o.o.
Kwidzyńska 8
51-416 Wrocław
Numer KRS: 0000068982


2. Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.


3.  PPG DECO POLSKA Sp. z o.o. produkuje szeroki asortyment farb i lakierów dekoracyjnych, past pigmentowych. Najbardziej znanymi grupami są wyroby ogólnego stosowania w tym: Dekoral, Drewnochron, Domalux. Są to farby i emalie emulsyjne oraz ftalowe dla budownictwa, zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją, zabezpieczenia drewna przed grzybami, pleśnią oraz nadawania odpowiednich kolorów.  


Produkcja zlokalizowana we Wrocławiu to produkcja farb i wyrobów lakierowych dekoracyjnych, z których większość jest niepalna. Wyroby Spółki posiadają, wymagane przepisami prawa polskiego, świadectwa krajowych instytucji atestujących takich jak: Państwowy Zakład Higieny, Instytut Techniki Budowlanej. Na terenie ” PPG Deco Polska ” prowadzone są również usługi na rzecz instalacji produkcyjnych i pomocniczych. 


Poniżej przedstawiono następujące kody Polskiej Klasyfikacji Działalności: 


3.

Przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności:20, 30, Z, PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJACYCH 
20, 12, Z, PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW
20, 59, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
20, 20, Z, PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH SRODKÓW AGROCHEMICZNYCH
23, 69, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 
47, 52, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
46, 73, Z, SPRZEDAZ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAZENIA SANITARNEGO
46, 75, Z, SPRZEDAZ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
46, 90, Z, SPRZEDAZ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
47, 78, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 53, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYC PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYC SCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
49, 20, Z, TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I ZARZADZANIA
70, 21, Z, STOSUNKI MIEDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
85, 60, Z, DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA EDUKACJE
71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
73, 12, B, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
73, 12, C, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
73, 12, D, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁACZENIEM UBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
74, 10, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
77, 40, Z, DZIERZAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁACZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
62, 02, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
62, 01, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z OPROGRAMOWANIEM
62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
69, 20, Z, DZIAŁALNOSC RACHUNKOWO-KSIEGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
78, 10, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZADZEN ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁACZENIEM UBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI
77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN BIUROWYCH, WŁACZAJAC KOMPUTERY
77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

4.

Kategorie składowanych substancji na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz.U.  z dnia 2 lutego 2016 r.):H1 OSTRE TOKSYCZNE, kategoria 1, wszystkie drogi narażenia
H3 DZIAŁA TOKSYCZNIE NA NARZĄDZY DOLELOWE – NARAŻENIE JEDNORAZOWE
Działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe, kategoria 1
P5a CIECZE ŁATWOPALNE
– Ciecze łatwopalne, kategoria 1, lub
– Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, utrzymywane w temperaturze powyżej ich temperatury wrzenia, lub
– Pozostałe ciecze o temperaturze zapłonu <60°C, utrzymywane w temperaturze powyżej ich temperatury wrzenia (zob. objaśnienie nr 12)
P5b CIECZE ŁATWOPALNE
– Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, jeżeli szczegółowe warunki procesu, takie jak wysokie ciśnienie lub wysoka temperatura, mogą stanowić zagrożenie poważnymi awariami, lub
– Pozostałe ciecze o temperaturze zapłonu <60°C, jeżeli szczególne warunki procesu, takie jak ciśnienie lub wysoka temperatura, mogą stanowić zagrożenie poważnymi awariami (zob. objaśnienie nr 12)
P5c CIECZE ŁATWOPALNE
Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjęte P5a i P5b.
E1 Niebezpieczne dla środowiska w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1
E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii
Przewlekłe 2
01 Substancje lub mieszaniny ze zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia EUH014
Zagrożenia:EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
 1. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej :

Na terenie zakładu alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy pomocy wszelkich dostępnych środków komunikacji tzn.: 

 •             sygnał akustyczny przekazywany za pomocą syreny alarmowej,
 •             sieci telefonicznej,
 •             sieci łączności bezprzewodowej,
 •             poprzez pracowników.

Zasięg alarmowania personelu wynika z rodzaju i wielkości zagrożenia w szczególności od rodzaju alarmu tzw. I lub II fazy. Alarm I fazy ogłaszany jest w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej w obrębie jednego obiektu (instalacji) , natomiast alarm II fazy ogłaszany jest w przypadku zagrożenia masowego na terenie całego zakładu. Alarm ten ogłaszany jest dźwiękiem syreny alarmowej, modulowanym sygnałem w okresie 2,5-minutowym). Odwołanie w/w alarmu następuje na drodze telefonicznej lub poprzez pracowników zakładu. Wyłączenie sygnału następuje również automatycznie po czasie 2,5 minuty). Tryb postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia rejonów przyległych do zakładu obejmuje następujące czynności: 

 •             ogłoszenie alarmu,
 •             przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym, ochrony środowiska i Urzędu Miasta Wrocławia (Centrum Zarządzania Kryzysowego),
 •             monitorowanie prowadzonej akcji likwidacji zagrożenia siłami własnymi służb ratowniczych,
 •             skierowanie prośby o pomoc do zewnętrznych służb ratowniczych w przypadku problemów związanych ze zwalczaniem awarii,
 •             bieżące informowanie środków masowego przekazu o zaistniałym zdarzeniu. Do ogłoszenia alarmu II fazy upoważniony jest Kierujący Działaniem Ratowniczym w Zakładzie.
 •             Wraz z ogłoszonym alarmem akcję ratowniczą rozpoczynają pracownicy zakładu, natomiast Kierujący Działaniami Ratowniczymi przekazuje informacje o zaistniałej awarii do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie zagrożonym obowiązane są podporządkować się poleceniom wydawanym przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi (jest to dowódca dyrektor PPG Deco Polska we Wrocławiu lub Kierownik Działu Bezpieczeństwa). Decyzję o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje Kierujący Działaniem Ratowniczym we współpracy z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
 •             W przypadku konieczności skierowania komunikatów dla społeczeństwa podawanie ich następuje przez Państwowa Straż Pożarną lub Policję za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 •             W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie zakładu konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną, a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi.

Podczas intensywnego zadymienia zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca powstania awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek: 

 •             zachować spokój, przeciwdziałać panice,
 •             pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach,
 •             nie zbliżać się do terenu zakładu,
 •             oddalić się od strefy zagrożenia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru,
 •             osoby znajdujące się w pojazdach powinny zamknąć okna i wyłączyć wentylację oraz jeżeli jest to możliwe oddalić się od terenu zakładu,
 •             nie tarasować pojazdami dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
 •             przełączyć radioodbiorniki lub odbiorniki telewizyjne na lokalną stację,
 •             dostosować się do poleceń Kierującego Działaniem Ratowniczym.

W przypadku ogłoszenia alarmu do ewakuacji przez służby lokalne (Państwową Straż Pożarną lub Policję) należy: 

 •             dostosować się do poleceń służb przeprowadzających ewakuację,
 •             zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
 •             wyłączyć dopływ prądu elektrycznego,
 •             odciąć dopływ wody do mieszkania,
 •             zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 •             zabrać ze sobą dokument tożsamości,
 •             zabrać ze sobą niezbędne lekarstwa w przypadku chorób przewlekłych,
 •             zabrać ze sobą telefon komórkowy wraz z ładowarka,
 •             pozamykać okna i drzwi w swoich domach,
 •             opuścić na czas określony miejsce zamieszkania udając się w miejsce wskazane przez władze lokalne.
 •             Wykaz telefonów alarmowych zakładowych, powiatowych, miejskich organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań ratowniczych i ewakuacyjnych:
FunkcjaNr telefonu
Dyrektor zakładu +48  607-439-885 
Kierownik EHS +48  607-843-744 
Wartownia71/78-80-912 
Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu 71/770-22-31 
Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu 71/368-22-36 
Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu  71/770-22-22