Bezpieczeństwo Lewkowiec
Wyciąg z informacji zawartych w dokumentacji ZDR dla PPG Deco Polska oddział w Lewkowcu wynikających z art. 261a ustawy Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2017 r. z późniejszymi zmianami do wglądu dla opinii publicznej.

1. Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Adres Zakładu: Lewkowiec 68, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kierujący Zakładem Dyrektor Zakładu
Prowadzącym zakład jest PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
Nazwa: PPG Deco Polska oddział w Lewkowcu
Adres: Lewkowiec 68, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel +48 62/733 82 00

2. Klasyfikacja:

Zakład PPG Deco Polska, podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia zakładu właściwym organom. Dokumentacja uzgodniona z Komendantem Wojewódzkim PSP oraz Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. 

Zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy i uzyskał jego zatwierdzenie przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego decyzją nr 28/2023r z dnia 23 sierpnia 2023r. 

a. Adres strony internetowej zakładu:  

poland.ppg.com/ppg-deco-lewkowiec/

Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na stronie https://poland.ppg.com/bezpieczenstwo-lewkowiec/ 

3. Charakter prowadzonej działalności: 

Głównym przedmiotem działania Spółki jest produkcja farb i lakierów.

4. Zwięzły opis procesów w Zakładzie: 

Proces produkcji farb i lakierów składa się z następujących etapów technologicznych: 

Zbiorniki napełniane są w pierwszym etapie odpowiednią ilością spoiwa (żywicy) i rozpuszczalników dozowanych automatycznie ze zbiorników magazynowych. Następnie przy włączonym mieszadle następuje ręczny zasyp surowców sypkich oraz płynnych dodawanych w małych ilościach. Przygotowany wstępnie premix poddaje się procesowi dyspergowania. Polega on na stworzeniu dyspersji cząstek stałych wypełniaczy, pigmentów i innych surowców sypkich w spoiwie za pomocą mieszadła szybkoobrotowego. Po zbadaniu parametrów wyrobu przez kontrolę jakości wyrób kierowany jest do rozlewu do opakowań. 

5. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują 

W zakładzie magazynowane są i przetwarzane substancje z kategorii H322 – „Działa szkodliwie w następstwie wdychania” i H312 – „Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą” H226 – „Łatwopalna ciecz i pary”, H410 – „Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki” i H411 – „Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki”. Z racji dużych ilości środków grupy H410 i H411 zakład zaliczony został do kategorii Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

W tabeli podano maksymalne ilości niebezpiecznych środków chemicznych jakie mogą być magazynowane na terenie zakładu wraz z rodzajami zagrożeń. Ilosci te są nieustannie monitorowane: 

6. Główne scenariusze awarii przemysłowej do których może dojść na terenie PPG Deco Polska oddział w Lewkowcu 

Najpoważniejszymi zdarzeniami do których może dojść na terenie zakładu są pożar lub wyciek znacznych ilości substancji chemicznych poza teren zakładu.  

a. Pożar 

W przypadku pożaru zbiorników wolnostojących w których magazynowane są rozpuszczalniki, dymy i gazy z pożaru mogą rozprzestrzeniać się w promieniu do 700 metrów od zakładu. W zależności od kierunku wiatru mogą dochodzić do zakładu Piast na północ od zakładu, drogi krajowej nr 11 na zachód oraz okolic ul Radłowskiej na południu. 

b. Wyciek substancji 

Większość wycieków substancji chemicznych zostanie zatrzymana na terenie zakładu. W przypadku wystąpienia wycieku podczas ulewnych deszczów może dojść jednak do rozprzestrzenienia się wycieku poza teren zakładu.  

Innym zagrożeniem podczas wycieku mogą być opary substancji chemicznych, które wraz z wiatrem mogą być roznoszone poza teren zakładu. Wobec przewagi wiatrów zachodnich, najbardziej przewidywalnym rozwojem sytuacji wydaje się zwianie oparów w kierunku posesji Lewkowiec 62-69.

7. Sposób ostrzegania i postepowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej na ternie zakładu opisuje wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. 

Dla opracowanych scenariuszy awaryjnych, dla których negatywne skutki wystąpienia awarii przemysłowej nie mają wpływu na teren zewnętrzny zakładu nie przewiduje ostrzegania i angażowania lokalnej społeczności. 

Dla opracowanych scenariuszy awaryjnych, dla których negatywne skutki wystąpienia awarii przemysłowej mają wpływ na teren zewnętrzny zakładu opracowano formę współdziałania z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz służbami ratowniczymi. 

O zakresie i sposobie prowadzenia działań działań decyduje kierujący akcją ratowniczą dokonując każdorazowo oceny sytuacji na miejscu.  

Głównymi scenariuszami awaryjnymi przyjętymi w Raporcie o Bezpieczeństwie są scenariusze związane z: 

 1. Pożarem i ewentualnym wybuchem substancji łatwopalnych na terenie zakładu.
 2. Wyciekami substancji łatwopalnych, toksycznych i niebezpiecznych dla środowiska  

Do głównych zabezpieczeń zalicza się:  

 • Instalacje przeciwpożarowe oraz zapobiegające wybuchowi m in autonomiczny system gaśniczy oparty na stałej i półstałej instalacji gaśniczej. 
 • Tace wychwytowe zdolne pomieścić całą zawartość zbiorników magazynowych w razie wycieku 
 • Zabezpieczenia przed przelaniem zawartości zbiorników magazynowych – alarmy max napełnienia wyłączające pracę pomp napełniających 
 • Basen na wody pogaśnicze oraz wycieki na terenie zakładu 
 • Złącza suchozrywne oraz kontroler uziemienia na stanowiskach rozładunku autocystern 
 • Zabezpieczenia procesowe dla zbiorników produkcyjnych i magazynowych 
 • Ponadto zakład wdrożył szereg rozwiązań i procedur bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych oraz zasad reagowania w sytuacjach awaryjnych 
 • System szkoleń operatorów

8. Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie PPG Deco Polska oddział w Lewkowcu 

Na terenie zakładu alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy pomocy wszelkich dostępnych środków komunikacji tzn.: 

 • sygnał akustyczny przekazywany za pomocą syreny alarmowej, 
 • sieci telefonicznej, 
 • sieci łączności bezprzewodowej, 
 • poprzez pracowników. 

Zasięg alarmowania personelu wynika z rodzaju i wielkości zagrożenia w szczególności od rodzaju alarmu tzw. I lub II fazy. Alarm I fazy ogłaszany jest w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej w obrębie jednego obiektu (instalacji) , natomiast alarm II fazy ogłaszany jest w przypadku zagrożenia masowego na terenie całego zakładu. Alarm ten ogłaszany jest dźwiękiem syreny alarmowej, modulowanym sygnałem w okresie 3-minutowym). Odwołanie w/w alarmu następuje na drodze telefonicznej lub poprzez pracowników zakładu. Tryb postepowania w przypadku zaistnienia zagrożenia rejonów przyległych do zakładu obejmuje następujące czynności: 

 1. Ogłoszenie alarmu.
 2. Przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym, ochrony środowiska i Urzędu Miasta Ostrowa Wlkp..
 3. Monitorowanie prowadzonej akcji likwidacji zagrożenia siłami własnymi służb ratowniczych.
 4. Skierowanie prośby o pomoc do zewnętrznych służb ratowniczych w przypadku problemów związanych ze zwalczaniem awarii.
 5. Bieżące informowanie środków masowego przekazu o zaistniałym zdarzeniu. Do ogłoszenia alarmu II fazy upoważniony jest Kierujący Działaniem Ratowniczym. 
 6. Wraz z ogłoszonym alarmem akcję ratowniczą rozpoczynają pracownicy zakładu, natomiast Kierujący Działaniami Ratowniczymi przekazuje informacje o zaistniałej awarii do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie zagrożonym obowiązane są podporządkować się poleceniom wydawanym przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi (jest to dowódca dyrektor PPG Deco polska oddział w Lewkowcu lub Kierownik działu bezpieczeństwa). Decyzję o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje Kierujący Działaniem Ratowniczym we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wlkp. 
 7. W przypadku konieczności skierowania komunikatów dla społeczeństwa podawanie ich następuje przez Państwowa Straż Pożarną lub Policję za pośrednictwem środków masowego przekazu. 
 8. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie PPG Deco Polska oddział w Lewkowcu. 
 9. W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie zakładu konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną, a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi. 
 10. Podczas intensywnego zadymienia zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca powstania awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:
  • zachować spokój, przeciwdziałać panice, 
  • pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach, 
  • nie zbliżać się do terenu zakładu, 
  • oddalić się od strefy zagrożenia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru, 
  • osoby znajdujące się w pojazdach powinny zamknąć okna i wyłączyć wentylację oraz jeżeli jest to możliwe oddalić się od terenu zakładu, 
  • nie tarasować pojazdami dróg dojazdowych dla służb ratowniczych, 
  • przełączyć radioodbiorniki lub odbiorniki telewizyjne na lokalną stację, 
  • dostosować się do poleceń Kierującego Działaniem Ratowniczym.
  • W przypadku ogłoszenia alarmu do ewakuacji przez służby lokalne ( Państwową Straż Pożarną lub Policję) należy:
   • dostosować się do poleceń służb przeprowadzających ewakuację, 
   • zamknąć zawór gazu w mieszkaniu, 
   • wyłączyć  dopływ  prądu elektrycznego, 
   • odciąć dopływ wody do mieszkania, 
   • zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 
   • zabrać ze sobą dokument tożsamości, 
   • zabrać ze sobą niezbędne lekarstwa w przypadku chorób przewlekłych, 
   • zabrać ze sobą telefon komórkowy wraz z ładowarka, 
   • pozamykać okna i drzwi w swoich domach, 
 11. Wykaz telefonów alarmowych zakładowych, powiatowych, miejskich organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań ratowniczych i ewakuacyjnych:

9. Dodatkowe informacje związane z bezpieczeństwem PPG Deco Polska oddział w Lewkowcu 

Dodatkowe informacje w zakresie nieobjętym tajemnicą handlową i/lub tajemnicą przedsiębiorstwa dotyczące zakładu można uzyskać kierując pisemny wniosek na adres : 

PPG Deco Polska oddział w Lewkowcu 

Lewkowiec 68, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

Dział Bezpieczeństwa EHS 

10. Informacje związane z rejestrem substancji niebezpiecznych, zatwierdzonym Raportem o Bezpieczeństwie lub jego zmianami, Zewnętrznym i Wewnętrznym Planem Operacyjno- Ratowniczym – podawane są również przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na stronie internetowej:  http://www.psp.wlkp.pl/, natomiast instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej podawana jest przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. na stronie internetowej: www.ostrow.psp.wlkp.pl